RSS
A A A
SmodBIP

RODO - Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - " dalej jako RODO" informuję, że :

1) Administratorem Pańtwa danych jest Szkoła Podstawowa w Sędziszowej z siedzibą Sędziszowa 54 38-350 Bobowa.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (da prawidłowej rezalizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą jako pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikającyh z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące Pani/Pana zdrowia, dotyczące wykonania ciążących na pracodawcy obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

4) Państwa dane będą przetwarzane do momentu ustalenia stosunku pracy, a następnie przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ulega rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również przrez okresy wskazane przez przepisy szczególne, w tym prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

5) W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzię niemożnością zawarcia umowy o pracę lub realizacją stosunku pracy.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na postawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownik ds. kadrowych, pracownik zajmujący się sprawami socjalnymi, pracownik wykonujący służbę BHP, informatycy oraz pracownicy księgowości. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie także: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ewentualnie - inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych).Opublikował: Grażyna Marszał
Publikacja dnia: 08.10.2019
Podpisał: Rafał Rybowicz
Dokument z dnia: 08.10.2019
Dokument oglądany razy: 388